महिमा मारिएको थुमालाइ Mahima mariyeko thumalai : Nepali chorus 84

महिमा मारिएको थुमालाइ Mahima mariyeko thumalai : Nepali chorus 84

को. महिमा मारिएको थुमालाई प्रशंसा प्रभुहरूका प्रभुलाई
  जयजयकार राजाहरूका राजालाई (२)
१. धन्यवाद, स्तुति, आदर र भक्ति मारिएको थुमालाई अति (२)
  (इज्जत, मान, बैभव र शक्ति) (२)
  अति (पवित्र) (३) (ईश्वरप्रति) (२)
२. होसन्ना आमिन्‌, गौरव र गीति मारिएका थुमालाई अति (२)
  (प्रणाम, ढोग, दण्डवत्‌ दृष्टि) (२)
  ल्याउँछौँ (विजयी) (३) (ईश्वरप्रति) (२)

 

Read More