नेपाली बाइबल- Nepali Bible

तलको सामाग्री YouVersion को अधिकार तथा नियन्त्रणमा रहेको र Bible.com वेवसाइटबाट खुलेको हो । 

Read More