बाइबलले हामी बिच असल सम्बन्ध चाहन्छ | Bible Desires a Good Relationslip Among Us

बाइबलले हामी बिच असल सम्बन्ध चाहन्छ | Bible Desires a Good Relationslip Among Us

रोमी 12:14‭-‬16  तिमीहरूको खेदो गर्नेहरूलाई आशीर्वाद देओ, नसराप। आनन्‍द गर्नेहरूसँग आनन्‍द गर। रुनेहरूसँग रोओ। एक-अर्का…