Type Here to Get Search Results !

तिस चाँदिको सिक्काको महत्व - हाम्रो येशूको मुल्य | The Value of Thirty Pieces of Silver- The Price of Our Saviour |

तिस चाँदिको सिक्का - हाम्रो येशूको मुल्य


मत्ती 26:14‭-‬16 मा लेखिएको छ,

तब बाह्रमध्‍ये एक जना यहूदा इस्‍करियोत भन्‍नेचाहिँ मुख्‍य पूजाहारीहरूकहाँ गयो, र भन्‍यो, “यदि मैले उहाँलाई तपाईंहरूका हातमा पक्राइदिएँ भने, मलाई के दिनुहुन्‍छ?” तिनीहरूले त्‍यसलाई चाँदीका तीस सिक्‍का दिए। त्‍यसै बखतदेखि यहूदाले उहाँलाई पक्राइदिने मौका खोज्‍न थाल्‍यो।

बाइबलमा हाम्रो मुक्तिदाता येशू क्रुसमा टाँगिनु अघि आफ्नै १२ जना चेला मध्ये एक जना यहूदा इष्करियोत बाट ३० वटा चादिको सिक्कामा वेचिनु भएको पाइन्छ।

वास्तवमा नै येशूलाई पुजाहारीहरूले तिरेको मुल्य कति हो ? के उनिहरुले येशूलाई धेरै नै तिरेको थिए? के यहूदाले येशूलाई वेचेर प्राप्त गरेको पैसा धेरै नै थियो?

पुरानो करारमा हामीले हेर्दा येहूदाको व्यवहार जकरिया अम्बक्ताबाट व्यक्त गरिएको पाउँछौं।

जकरियाले 11:12‭-‬13 माआफूले हेर्चाह गरेका मानिसहरू लाई भन्दछन्:

तब मैले तिनीहरूलाई भनें, “तिमीहरूलाई असल लागे मलाई मेरो ज्‍याला देओ। होइन भने राख।” यसैले तिनीहरूले मलाई चाँदीका तीस टुक्रा दिए। परमप्रभुले मलाई भन्‍नुभयो, “त्‍यो पैसा कुमालेलाई फ्‍याँकिदे”— यो बहुमूल्‍य दाम जो तिनीहरूले मेरो निम्‍ति लगाए। तब मैले चाँदीका ती तीस टुक्रा लगेर परमप्रभुका भवनको भण्‍डारमा कुमालेको निम्‍ति फालिदिएँ।

जकरियाको शब्दमा ३० चादिका सिक्का उनले गोठालो गरेर पाएको ज्याला थियो । त्यो कुनै वहुमुल्य नभई यहाँ ३० वटा चादिको सिक्कालाई बहुमुल्य दाम भनेर खिस्सि गरेर भनेको पाइन्छ।

प्रस्थान 21:32 मा यसरी लेखिएको छ,

यदि गोरुले कुनै कमारो अथवा कमारीलाई हानेर मारेको छ भने, गोरुको धनीले त्‍यसको मालिकलाई चाँदीका तीस सिक्‍का देओस्, र त्‍यस गोरुलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मार्नू।

बाइबलको अन्य खण्डहरूमा हेर्दा ३० वटा चाँदिको सिक्का ठूलो रकम नभई कुनै पनि दासको दुर्घटनामा मर्दा तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति बराबरको रकम हो। र यहि मुल्य मा नया करारमा येशूको विक्रि भएको पाउँछौं।

उत्‍पत्ति 37:28
यसकारण जब मिद्यानी व्‍यापारीहरू त्‍यही बाटो भएर आए, तब योसेफका दाजुहरूले तिनलाई खाल्‍डोबाट तानी निकालेर ती इश्‍माएलीहरूका हातमा चाँदीका बीस सिक्‍कामा बेचिदिए। अनि तिनीहरूले योसेफलाई मिश्रमा लगे।


यस अर्थमा येशूलाई एक दासको मुल्यमा विक्रि गरिएको थियो। येशूको मृत्यु एक दासको मृत्यु समान रहेको हामी पाउँछौं ।उत्पत्ति 37:28-29 मा योशेफका दाजुहरूले योशेफलाई २० चाँदिको सिक्कामा विक्रि गरेको हामीले पाउँछौं । यसरी तुलना गरेर हेर्दा पुजाहारीहरूले यहूदालाई तिरेको रकम चलन चल्ति अनुसार एक निम्न रकम थियो। हजारौं बर्ष अघि एक दासलाई तिरेको मुल्य र नयाँ करारमा येशूलाई तिरेको मुल्यलाई विचार गर्दा येशूलाई धेरै थोरै मोल तोकिएको पाउँछौं।

यूहन्‍ना 12:3‭-‬5
तब मरियमले आधा लिटर जति कीमती जटामसीको सुगन्‍धित अत्तर ल्‍याएर येशूका पाउमा मलिन्, अनि उहाँका पाउ आफ्‍ना केशले पुछिन्, र अत्तरको बास्‍नाले घर भरियो। तर उहाँका चेलाहरूमध्‍ये एक जना, अर्थात्‌ उहाँलाई पक्राउन खोज्‍ने यहूदा इस्‍करियोतले भन्‍यो, “यो अत्तर तीन सय चाँदीका सिक्‍कामा बेचेर त्‍यो रकम गरीबहरूलाई दिए हुँदैनथ्‍यो?”


नयाँ करार भित्रै यूहन्नाको सुसमाचारमा लेखिए अनुसार मरियमले येशूको पाउमा खन्याएको अत्तरको मुल्य यहूदाकै शब्दमा ३०० चाँदिका सिक्का थियो। मरियमले येशूको पाउमा चढाएको अत्तरको तुलना मा येहूदाले दस भागको एक भाग मुल्यमा नै येशूलाई वेचेको पाइन्छ।


१ कोरिन्थी 6:20
तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ। यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्‍वरको महिमा गर।

१ पत्रुस 1:18‭-‬19
तिमीहरू जान्‍दछौ, कि आफ्‍ना पिता-पुर्खाबाट आएका व्‍यर्थका कुराहरूदेखि, सुन वा चाँदीजस्‍ता नाश हुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरू छुट्ट्याइएका होइनौ, तर निष्‍खोट र निष्‍कलङ्क थुमाको जस्‍तो ख्रीष्‍टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्ट्याइएका छौ।


यसरी येशूको मूल्य ३० चाँदिको सिक्का राखेर उहाँको महत्व नबुझेका र येशूलाई इन्कार गर्ने हरुले येशूको महत्व नचिनेको देखिन्छ । यसरी मुल्यहिन बनेर क्रुस टांगिनु परेतापनि येशूले हाम्रो निम्ती अनन्त जीवनको मुल्य तिरेर जानु भएको छ । हामी येशू द्वारा मुल्य तिरेर किनिएका हौं त्यसैले परमेश्वरको महिमा योग्यको जीवन जीउन पछि नपरौं ।
मानिसले येशूलाई मुल्यहिन बनाए पनि येशूले हाम्रो निम्ति अमुल्य मोल तिरेर छुट्कारा दिनुभएको छ।