Type Here to Get Search Results !

येशूले गर्नुभएको 37 आश्चर्य कामहरू

 


येशूले गर्नुभएको 37 आश्चर्य कामहरू

#

आश्चर्य काम

मत्ती

मर्कूश

लूका

यूहन्ना

1

येशूले पनिलाइ दाखमद्य बनाउनुभएको

2:1-11

2

येशूले कफर्नहुममा उच्‍च अधिकारीको छोरो निको पार्नुभएको

4:43-54

3

येशूले कफर्नहुममा दुष्ट आत्मा निकाल्नुभएको

1:21-27

4:31-36

4

येशूले  पत्रुसको सासुलाइ निको पार्नुभएको

8:14-15

1:29-31

4:38-39

5

येशूले धेरै बिरामीलाई निको पार्नुभएको

8:16-17

1:32-34

4:40-41

6

गनेसरेत तालमा आश्चर्य रूपमा माछा पक्रिएको

5:1-11

7

येशूले कुष्ठ रोगी निको पार्नुभएको

8:1-4

1:40-45

5:12-14

8

येशूले कप्‍तानको कमारो निको पार्नुभएको

8:5-13

7:1-10

9

येशूले छतबाट तल झरिएको पक्षाघात बारामी निको पार्नुभएको

9:1-8

2:1-12

5:17-26

10

येशूले हात सुकेको मानिसलाई निको पार्नुभएको

12:9-14

3:1-6

6:6-11

11

येशूले विधवाको छोरालाई मृत्युबाट उठाउनभएको

7:11-17

12

येशूले आधि शान्त पार्नुभएको

8:23-27

4:35-41

8:22-25

13

येशूले भूतहरूलाई सुँगुरमा हालि दिनुभएको

8:28-33

5:1-20

8:26-39

14

रगत बग्ने बेथा भएकि स्त्री निको भएकि

9:20-22

5:25-34

8:42-48

15

येशूले याइरिसको छोरीलाई मृत्युबाट उठाउनुभएको

9:18,
23-26

5:21-24,
35-43

8:40-42,
49-56

16

येशूले दुई अन्धा मानिसलाई निको पार्नुभएको

9:27-31

17

येशूले बोल्न नसक्ने मानिसलाई चंगाइ दिनुभएको

9:32-34

18

येशूले बेथस्‍दाको मानिसलाई निको पार्नुभएको

5:1-15

19

येशूले ५००० लाइ खुवाउनुभएको

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-15

20

येशूले येशू पानि माथि हिँड्नुभएको

14:22-33

6:45-52

6:16-21

21

गनेसरेतमा येशूको लुगा छुने धेरै निको भएका

14:34-36

6:53-56

22

येशूले अन्यजाति स्त्रीको भुतआत्मा लागेकि छोरी निको पार्नुभएको

15:21-28

7:24-30

23

येशूले एक लाटो मानिसलाई निको पार्नुभएको

7:31-37

24

येशूले ४०००लाइ खुवाउनुभएको

15:32-39

8:1-13

25

येशूले बेथेस्दामा एक अन्धोलाइ निको बनाउनुभएको

8:22-26

26

येशूले जन्मदै अन्धो मानिसलाई थुक द्वारा निको पार्नुभएको

9:1-12

27

येशूले अशुद्ध आत्मा लागेको मानिसलाई निको पार्नुभएको

17:14-20

9:14-29

9:37-43

28

माछाको मुखमा पाइएको सिक्काले मन्दिरको कर तिर्नुभएको

17:24-27

29

येशूले भूत लागेको अन्‍धो र गूँगो मान्‍छे निको पार्नुभएको

12:22-23

11:14-23

30

येशूले 18 वर्ष सम्म कुप्रेकि स्त्री निको पार्नुभएको

13:10-17

31

येशूले शबाथको दिन कुषठरोगी निको पार्नुभएको

14:1-6

32

येशूले 10 कुष्ठ रोगीहरू निको पार्नुभएको

17:11-19

33

येशूले लाजरसलाई जीवित पार्नुभएको

11:1-45

34

येशूले बार्थमेओलाइ दृष्टि दिनुभएको

20:29-34

10:46-52

18:35-43

35

येशूले नेवारोको रूख सुकाउनुभएको

21:18:22

11:12-14

36

येशूले पक्राउ पर्नु हुँदा नोकरको कान निको पार्नुभएको

22:50-51

37

येशूले तिबेरियास समुन्द्रमा अचम्म तरिकाले माछा पक्रिएको

21:4-11