राजा दाउदको जीवन भाग 1 र 2 || Life of King David || Bible Study in Nepali

 राजा दाउदको जीवन  भाग 1 र 2 || Life of King David || Bible Study in Nepali


तलको स्लाइडहरूलाइ माथि सारेर अध्ययन गर्नुहोस्। अध्ययनको भाग दुइ यस पेजको तल पट्टि दिइएको छ। 


Read More