पत्रुसको जीवन अध्ययन || Peter's Life Bible Study in Nepali

 पत्रुसको जीवन अध्ययनतलको स्लाइड माथि सार्दै अध्ययन गर्नुहोस्। 

Read More