येशू, हाम्रो बीचमा हुनुभएको परमेश्वर- बाइबल अध्ययन || Jesus- God among Us- Bible Study